Podmínky používání aplikace MAMApp

(aplikace verze 2.0)

Podmínky

Těší nás, že jste si stáhla naši mobilní „aplikaci“ MAMApp – pevně věříme, že Vám bude užitečným průvodcem Vaším těhotenstvím. Ještě než začnete aplikaci používat, chceme Vám sdělit naše „podmínky“, za kterých ji můžete používat. Svůj souhlas s těmito podmínkami vyjadřujete každým svým přihlášením se do aplikace a každým využitím její funkčnosti.

Jelikož nemůžeme předvídat všechny situace, které využívání aplikace přinese, vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění měnit, a to i opakovaně. O jejich změně Vám dáme bezodkladně vědět prostřednictvím aplikace, na našich www, emailem nebo jiným vhodným způsobem. Nová verze podmínek bude označena datem jejich vydání a číslem jejich verze. Jedinou možností, jak vyjádřit nesouhlas s novou verzí podmínek, je odinstalování aplikace z Vašeho mobilního zařízení a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů způsobem popsaným níže.

Pojmy uvedené v těchto podmínkách v „uvozovkách a tučně“ budeme používat na vícero místech těchto podmínek ve stejném/obdobném významu. Odkazy uvedené v jednotlivých bodech těchto podmínek jsou odkazy na jiná místa těchto podmínek. Vás budeme v těchto podmínkách nazývat jako „Vy“ v příslušném tvaru nebo jako „uživatel“, sebe budeme označovat jako „my“ v příslušném tvaru nebo jako „provozovatel“.

 

Aplikace

Aplikace Vám nabízí zejména následující hlavní „funkčnosti“:

Aplikaci budeme i nadále průběžně vyvíjet k Vaší plné spokojenosti a v rámci vývoje provádět její úpravy a změny a přidávat nové funkčnosti; změny a doplnění můžeme provádět i u článků. Vaše podněty k aplikaci přivítáme emailem na: info@mamapp.cz. Čas od času se proto nechte překvapit vydáním nové verze aplikace. V nové verzi aplikaci samozřejmě nepřijdete o žádné Vámi zadané údaje o Vašem těhotenství.

V aplikaci můžete zaznamenávat údaje (pouze) o 1 (aktuálním) těhotenství. Chcete-li zaznamenávat údaje o v pořadí dalším těhotenství, musíte jej v aplikaci znovu „vytvořit“. Měnit stáří těhotenství lze jen u placené verze MAMApp Premium (více níže), a to do stáří 22+6.

Aplikace je určena pouze pro mobilní zařízení na platformách iOS verze 9 a vyšší a vyšší a Android verze 4.4 KitKat a vyšší. Na mobilních zařízeních s operačními systémy nižších verzí nemůžeme zaručit správné fungování všech funkčností aplikace.

Užívání a ochrana aplikace a jejího obsahu

Aplikace je autorským dílem ve smyslu „autorského zákona“ č. 121/2000 Sb., v platném znění. Samostatnými autorskými díly jsou i jednotlivé články a obrázky v nich (používané na základě licence Fotolia.com). Aplikace spolu s články a obrázky je databází podle §88 autorského zákona; my jsme pořizovatelem této databáze.

Za podmínek stanovených těmito podmínkami Vám poskytujeme časově a věcně omezenou, územně neomezenou, osobní, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání aplikace, jejích funkčností a jejího obsahu.

Předchozí licence se vztahuje i na veškeré námi poskytnuté aktualizace aplikace, které nahradí nebo doplní původní verzi aplikace, pokud však taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, která by v takovém případě měla přednost před licencí předchozí.

Bez našeho předchozího výslovného souhlasu nebudete aplikaci reverzně analyzovat, pronajímat, půjčovat ani distribuovat jiným anebo udělovat jiným licence k ní. Rovněž nebudete kopírovat či jinak extrahovat články, ani obrázky z nich, a poskytovat je či distribuovat jiným nebo je zveřejňovat.

 

Odměna za užívání aplikace

V prémiovém obsahu aplikace MAMApp Vás nebudeme zatěžovat žádným komerčním obsahem ani reklamami!  Rovněž nebudeme „prodávat“ Vaše osobní údaje žádným komerčním firmám – farmaceutickým, ani jiným. Prémiová část aplikace je čistě Vaším ničím nerušeným prostředím.

Stažení aplikace v příslušném „tržišti aplikací“ (tj. Apple Store a Google Play) je zdarma.

Vytvoření Vašeho uživatelského účtu v aplikaci a vytvoření každého těhotenství v aplikaci je zdarma.

První měsíc užívání aplikace v plném rozsahu všech jejích funkčností v rámci každého těhotenství (od okamžiku jeho vytvoření v aplikaci; dále jen „zkušební období“) je zdarma.

Před skončením zkušebního období budete aplikací (několikrát) vyzvána k úhradě jednorázové „odměny“ za další užívání aplikace (v aplikaci též „plná verze“ nebo „MAMApp Premium, případně „Premium““); výše jednorázové odměny se může v čase měnit a bude stanovena vč. případné DPH.

Pokud tuto nabídku využijete, potom:

Pokud tuto nabídku do konce zkušebního období nevyužijete, potom:

o   prémiové články (většina článků)

o   detail Vašeho harmonogramu péče a zapisování do něj

o   detail Vašeho zdravotního deníku

o   přístup do Vašeho MAMA deníčku, zapisování do něj a export záznamů z něj do mailu

o   přístup do Vaší anamnézy

Důležité upozornění: zrušíte-li v aplikaci aktuální těhotenství poté, co jste uhradila MAMApp Premium, a založíte-li těhotenství nové, budete po uplynutí zkušebního období opět  vyzvána k úhradě odměny za Premium verzi.

Koupě promo kódu

Zjistili jsme, že stále nemálo z Vás – našich vážených uživatelek – nedůvěřuje tržištím aplikací natolik, abyste v nich měly trvale uloženu Vaši platební kartu. Přesto se Vám naše aplikace líbí a chcete si pořídit její plnou verzi. Jak na to?

Tedy speciálně pro Vás, které nechcete nebo nemůžete využít námi preferovanou variantu koupě plné verze aplikace prostřednictvím Vašeho tržiště aplikací, jsme připravili 2 možnosti platby:

Na webových stránkách https://www.mamapp.cz/ naleznete (i) přesný návod k bankovnímu převodu nebo (ii) vstup do platební brány a také (iii) postup, jak naložit s promo kódem obdrženým po provedení platby, abyste si „odemkli“ plnou verzi aplikace; cena plné verze aplikace při platbě převodem nebo přes platební bránu je samozřejmě obdobná, jako v případě jejího nákupu v tržišti aplikací.

Obchodní podmínky koupě promo kódu

Promo kód je pouze „vstupenkou“ do plné verze aplikace. Jeho koupi proto nelze reklamovat.

Od koupě promo kódu můžete odstoupit do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy byla platba za jeho koupi připsána na náš účet. Od koupě odstoupíte tak, že napíšete mail ve znění „Odstupuji od koupě promo kódu“ na naši mailovou adresu uvedenou níže, a to pouze z emailové adresy, kterou jste se registrovala do aplikace (jinak Vás nebudeme schopni jako uživatelku identifikovat!). V mailu uveďte číslo bankovního účtu u banky se sídlem v České nebo Slovenské republice, na který Vám máme vrátit cenu Vámi uhrazenou při koupi promo kódu.

Odstoupíte-li od koupě promo kódu způsobem uvedeným v předchozím odstavci, pak Vám (i) obratem vrátíme cenu Vámi uhrazenou při koupi promo kódu převodem na Vámi uvedený bankovní účet, ale bohužel také (ii) úplně smažeme Váš účet v aplikaci – jednou „zapnutou“ plnou verzi aplikace nejsme totiž schopni „vrátit“ do stavu před nákupem plné verze – čímž přijdete o všechna data, která jste předtím do aplikace zadala. Budete-li tedy chtít aplikaci i nadále využívat bez prémiových funkčností, budete muset založit své těhotenství znovu.

Ochrana osobních údajů

Záleží čistě na Vás, zda budete vyplňovat údaje do aplikace a jaké; v aplikaci můžete vystupovat pod „aliasem“, tj. nezadávat Vaše skutečné jméno, ani příjmení. Veškeré údaje Vámi zadané do aplikace budeme považovat za osobní a citlivé. Zadáním Vašich údajů do aplikace nám, jako „správci“, udělujete souhlas k jejich zpracování a ukládání v rámci aplikace (a „backendu“ aplikace a datových záloh) a jejich předávání mezi aplikací a backendem, a to pouze za účelem jejich dalšího zobrazování Vám v aplikaci.

Vámi zadané údaje nesdělíme ani nezpřístupníme žádné jiné osobě. V případě, že funkčnosti aplikace budou v budoucnu zahrnovat Vaši možnost využít poradnu nebo jinou formu asistence, můžeme potom údaje v aplikaci (zejména údaje ze zdravotního deníku a anamnézy – viz dále) sdělit nebo zpřístupnit osobě (a pouze této osobě a žádné jiné), kterou si v aplikaci Vy sama zvolíte pro poskytování takového poradenství či asistence.

S ohledem na charakter Vašich osobních údajů jako údajů citlivých nám udělujete Váš výslovný souhlas k jejich zpracování způsobem, na dobu a za účelem zde uvedeným, a to v rozsahu, v jakém je do aplikace zadáte, nejvýše však v tomto rozsahu (název položky a v závorkách přípustné parametry položky):

o   Těhotenská poradna

o   Laboratorní diagnostika

o   Prenatální screening

o   Ostatní vyšetření

o   Obecné

o   Aktuální otěhotnění

o   Předchozí těhotenství

o   Četnost porodů

o   Přenášení (číslo)

o   Plodová voda (číslo)

o   Stav plodu (číslo)

o   Po předchozím řezu (číslo)

o   Poloha plodu (číslo)

o   Nepostupující porod (číslo)

o   Jiný důvod (číslo)

o   Infekční onemocnění

o   Interní onemocnění

o   Operace

o   v rozsahu údajů, které do deníčku v rámci aplikace zaznamenáte

Aplikace je provozována ve standardu „https“, tj. informace (vč. Vašich osobních údajů) předávané mezi aplikací a backendem, jakož i informace uložené v samotném backendu, budou šifrovány.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělujete na dobu určitou do data porodu určeného aplikací na základě Vámi zadaného data poslední menstruace plus tři (3) měsíce, avšak můžete jej kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným do sídla provozovatele nebo emailem zaslaným na naši emailovou adresu (viz My níže); text písemného oznámení nebo emailu musí obsahovat (a) sdělení „odvolávám svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v aplikaci “MAMApp“ nebo sdělení v podstatných ohledech shodné a (b) Vaše uživatelské údaje v aplikaci v rozsahu (i) uživatelské jméno („alias“) v aplikaci a (ii) Vaše heslo pro přístup do aplikace (slouží k ověření, že souhlas skutečně odvoláváte Vy); oznámení, které nebude obsahovat uvedené náležitosti, nemusíme považovat za odvolání souhlasu se zpracování Vašich osobních údajů; částečné odvolání souhlasu není možné – jakékoliv odvolání souhlasu bude mít účinky dále uvedené. V případě odvolání souhlasu Vám nejpozději do jednoho (1) týdne na základě našeho vlastního rozhodnutí buď (a) zrušíme Váš uživatelský účet a s ním i všechny údaje, které jste v jeho rámci v aplikaci vyplnila nebo (b) Vaše osobní údaje tzv. anonymizujeme, tj. zajistíme, aby se nijak nevztahovaly k Vám jako identifikovatelnému „subjektu údajů“. V případě zrušení Vašeho uživatelského účtu i anonymizace Vašich osobních údajů budete moci Vaše předchozí uživatelské údaje znovu použít k založení Vašeho nového uživatelského účtu v aplikaci (např. v případě Vašeho dalšího těhotenství).

Nepřejete-li si další zpracování Vašich osobních údajů v případě smazání / odinstalace aplikace z Vašeho mobilního zařízení, musíte odvolat svůj souhlas s jejich zpracováním postupem popsaným v předchozím odstavci. Samotné smazání / odinstalace aplikace není odvoláním souhlasu – i při nejlepší vůli nezjistíme, že jste si naši aplikaci smazala / odinstalovala, pokud nám o tom nedáte vědět.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům – toto právo vykonáváte prostřednictvím samotné aplikace. Máte právo na opravu a doplnění neúplných osobních údajů v rozsahu datové struktury aplikace – toto právo vykonáváte opět prostřednictvím samotné aplikace. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů z aplikace – toto právo vykonáváte odvoláním Vašeho souhlasu s jejich zpracováním způsobem popsaným výše. Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – všechny (a pouze všechny) Vámi zadané osobní údaje Vám bezplatně poskytneme v .xml souboru; žádat o vytvoření přenosového souboru údajů můžete písemným oznámením doručeným do sídla provozovatele nebo emailem zaslaným na naši emailovou adresu (viz My níže); text písemného oznámení nebo emailu musí obsahovat (a) sdělení „žádám o vytvoření přenosového souboru osobních údajů ve formátu .xml“ nebo sdělení v podstatných ohledech shodné a (b) Vaše uživatelské údaje v aplikaci v rozsahu (i) uživatelské jméno („alias“) v aplikaci a (ii) Vaše heslo pro přístup do aplikace (slouží k ověření, že vytvoření přenosového souboru požadujete skutečně Vy); oznámení, které nebude obsahovat uvedené náležitosti nemusíme považovat za žádost o vytvoření přenosového souboru osobních údajů.

Zadáním Vaší emailové adresy do aplikace nám dáváte souhlas k jejímu využití pro účely přímého marketingu – čas od času Vám můžeme zaslat novinky o aplikaci nebo komerční nabídku naši nebo třetích stran; tento souhlas je souhlasem podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Vaši emailovou adresu však neposkytneme, ani nezpřístupníme žádné třetí osobě. Proti tomuto způsobu využití Vaší emailové adresy můžete vznést námitku – toto právo vykonáváte prostřednictvím emailu zaslaného provozovateli aplikace (viz My níže) nebo případně prostřednictvím funkčnosti software, který bude přímý marketing uskutečňovat.

Odpovědnost za obsah aplikace

Aplikace a veškerý její obsah má být pouze obecným zdrojem informací a osvěty. V žádném případě nenahrazuje lékařskou či jinou odbornou péči! Trpíte-li zdravotními obtížemi, nespoléhejte pouze na obsah aplikace, ale vyhledejte odbornou pomoc/péči. Neponeseme žádnou odpovědnost za škody na zdraví Vašem nebo jiných osob vyplývající z jakéhokoliv použití/využití aplikace.

My

Provozovatelem aplikace je MEDUCAPPS, s.r.o., IČ: 060 64 027, DIČ: CZ06064027, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Česká republika. V případě potřeby nás kontaktujte emailem na: info@meducapps.cz a my se Vám ozveme nejpozději do 2 pracovních dnů. Tyto kontaktní údaje použijte též, chcete-li odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vznést námitku proti využití Vaší emailové adresy k přímému marketingu (viz Ochrana osobních údajů výše).

Vynasnažíme se technicky zabezpečit stálou provozuschopnost aplikace a možnost Vašeho přihlášení do ní (stálého či kdykoliv opakovaného – dle aktuálních funkčností aplikace anebo Vaší volby). Někdy se nám to ale prostě nemusí podařit. Aplikace rovněž nemusí být dočasně dostupná z důvodu údržby její nebo jejího backendu. V takovém případě veškerá naše odpovědnost a jediná náprava pro Vás spočívá v naší povinnosti vyvinout veškeré rozumné úsilí potřebné k vytvoření (obnovení) takových podmínek, aby došlo ke splnění věty první tohoto odstavce.

Zpracovatelem plateb je pro nás provozovatel tržiště aplikací, na kterém jste si aplikaci stáhla, nebo provozovatel platební brány, anebo banka, přes které kupujete náš promo kód. My nezpracováváme ani neuchováváme údaje o Vaší platební kartě.