Ochrana osobních údajů

Záleží čistě na Vás, zda budete vyplňovat údaje do aplikace a jaké; v aplikaci můžete vystupovat pod „aliasem“, tj. nezadávat Vaše skutečné jméno, ani příjmení. Veškeré údaje Vámi zadané do aplikace budeme považovat za osobní a citlivé. Zadáním Vašich údajů do aplikace nám, jako „správci“, udělujete souhlas k jejich zpracování a ukládání v rámci aplikace (a „backendu“ aplikace a datových záloh) a jejich předávání mezi aplikací a backendem, a to pouze za účelem jejich dalšího zobrazování Vám v aplikaci.

Vámi zadané údaje nesdělíme ani nezpřístupníme žádné jiné osobě. V případě, že funkčnosti aplikace budou v budoucnu zahrnovat Vaši možnost využít poradnu nebo jinou formu asistence, můžeme potom údaje v aplikaci (zejména údaje ze zdravotního deníku a anamnézy – viz dále) sdělit nebo zpřístupnit osobě (a pouze této osobě a žádné jiné), kterou si v aplikaci Vy sama zvolíte pro poskytování takového poradenství či asistence.

S ohledem na charakter Vašich osobních údajů jako údajů citlivých nám udělujete Váš výslovný souhlas k jejich zpracování způsobem, na dobu a za účelem zde uvedeným, a to v rozsahu, v jakém je do aplikace zadáte, nejvýše však v tomto rozsahu (název položky a v závorkách přípustné parametry položky):

Aplikace je provozována ve standardu „https“, tj. informace (vč. Vašich osobních údajů) předávané mezi aplikací a backendem budou šifrovány.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělujete na dobu určitou do data porodu určeného aplikací na základě Vámi zadaného data poslední menstruace plus tři (3) měsíce, avšak můžete jej kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným do sídla provozovatele nebo emailem zaslaným na naši emailovou adresu (viz My níže); text písemného oznámení nebo emailu musí obsahovat (a) sdělení „odvolávám svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v aplikaci “MAMApp“ nebo sdělení v podstatných ohledech shodné a (b) Vaše uživatelské údaje v aplikaci v rozsahu (i) uživatelské jméno („alias“) v aplikaci a (ii) Vaše heslo pro přístup do aplikace (slouží k ověření, že souhlas skutečně odvoláváte Vy); oznámení, které nebude obsahovat uvedené náležitosti nemusíme považovat za odvolání souhlasu se zpracování Vašich osobních údajů; částečné odvolání souhlasu není možné – jakékoliv odvolání souhlasu bude mít účinky dále uvedené. V případě odvolání souhlasu Vám nejpozději do jednoho (1) týdne na základě vlastního rozhodnutí buď (a) zrušíme Váš uživatelský účet a s ním i všechny údaje, které jste v jeho rámci v aplikaci vyplnila nebo (b) Vaše osobní údaje tzv. anonymizujeme, tj. zajistíme, aby se nijak nevztahovaly k Vám jako identifikovatelnému „subjektu údajů“. V případě zrušení Vašeho uživatelského účtu i anonymizace Vašich osobních údajů budete moci Vaše předchozí uživatelské údaje znovu použít k založení Vašeho nového uživatelského účtu v aplikaci (např. v případě Vašeho dalšího těhotenství).

Za odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů s výše uvedenými účinky budeme též automaticky považovat Vámi provedené zrušení těhotenství v aplikaci.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům – toto právo vykonáváte prostřednictvím samotné aplikace. Máte právo na opravu a doplnění neúplných osobních údajů v rozsahu datové struktury aplikace – toto právo vykonáváte opět prostřednictvím samotné aplikace. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů z aplikace – toto právo vykonáváte odvoláním Vašeho souhlasu s jejich zpracováním způsobem popsaným výše. Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – všechny (a pouze všechny) Vámi zadané osobní údaje Vám bezplatně poskytneme v .xml souboru; žádat o vytvoření přenosového souboru údajů můžete písemným oznámením doručeným do sídla provozovatele nebo emailem zaslaným na naši emailovou adresu (viz My níže); text písemného oznámení nebo emailu musí obsahovat (a) sdělení „žádám o vytvoření přenosového souboru osobních údajů ve formátu .xml“ nebo sdělení v podstatných ohledech shodné a (b) Vaše uživatelské údaje v aplikaci v rozsahu (i) uživatelské jméno („alias“) v aplikaci a (ii) Vaše heslo pro přístup do aplikace (slouží k ověření, že vytvoření přenosového souboru požadujete skutečně Vy); oznámení, které nebude obsahovat uvedené náležitosti nemusíme považovat za žádost o vytvoření přenosového souboru osobních údajů.

Zadáním Vaší emailové adresy do aplikace nám dáváte souhlas k jejímu využití pro účely přímého marketingu – čas od času Vám můžeme zaslat novinky o aplikaci nebo komerční nabídku naši nebo třetích stran. Vaši emailovou adresu však neposkytneme, ani nezpřístupníme žádné třetí osobě. Proti tomuto způsobu využití Vaší emailové adresy můžete vznést námitku – toto právo vykonáváte prostřednictvím emailu zaslaného provozovateli aplikace (viz My níže) nebo případně prostřednictvím funkčnosti software, který budeme přímý marketing uskutečňovat.

Odpovědnost za obsah aplikace

Aplikace a veškerý její obsah má být pouze obecným zdrojem informací a osvěty. V žádném případě nenahrazuje lékařskou či jinou odbornou péči! Trpíte-li zdravotními obtížemi, nespoléhejte pouze na obsah aplikace, ale vyhledejte odbornou pomoc/péči. Neponeseme žádnou odpovědnost za škody na zdraví Vašem nebo jiných osob vyplývající z jakéhokoliv použití/využití aplikace.

My

Provozovatelem aplikace je MEDUCAPPS, s.r.o., IČ: 060 64 027, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Česká Republika. V případě potřeby nás kontaktujte emailem na: [email protected] a my se Vám ozveme nejpozději do 2 pracovních dnů. Tyto kontaktní údaje použijte též, chcete-li odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vznést námitku proti využití Vaší emailové adresy k přímému marketingu (viz Ochrana osobních údajů výše).

Vynasnažíme se technicky zabezpečit stálou provozuschopnost aplikace a možnost Vašeho přihlášení do ní (stálého či kdykoliv opakovaného – dle aktuálních funkčností aplikace anebo Vaší volby). Někdy se nám to ale prostě nemusí podařit. Aplikace rovněž nemusí být dočasně dostupná z důvodu údržby její nebo jejího backendu. V takovém případě veškerá naše odpovědnost a jediná náprava pro Vás spočívá v naší povinnosti vyvinout veškeré rozumné úsilí potřebné k vytvoření (obnovení) takových podmínek, aby došlo ke splnění věty první tohoto odstavce.

Zpracovatelem plateb je pro nás provozovatel tržiště aplikací, na kterém jste si aplikaci stáhla. My nezpracováváme ani neuchováváme údaje o Vaší platební kartě.